آن چیزی که ملت ها را می سازد ، فرهنگ صحیح است . امام خمینی رحمت اله علیه

فرهنگ ، آن چیزی است که حاضرم جانم را فدایش کنم .مقام معظم رهبری دامت برکاته

ما ایرانیان دارای سرمایه ها و پشتوانه های عظیم مادی و معنوی هستیم . ادامه مطلب
منبع : نسیم اندیشهفرهنگ
برچسب ها : فرهنگ